दशहराः अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा

श्री राम ध्यान मंत्र !

ॐ आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम ,

लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम !

श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ,

रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः !

श्रियं रामं , जयं रामं, द्विर्जयम राममीरयेत।